Rejestr zmian w biuletynie

07.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa podręczników i ćwiczeń dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach jako część zadania: „Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze - podręczniki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu stałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu czasowego(1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/361/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częśći obrębu Smardzów, zwanego rekreacyjnym, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK GRARICZNY DO UCHWAŁY XLIV 361 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/367/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy Solniki jako osady wsi Radwanice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/366/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/365/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/364/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/363/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/362/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/361/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częśći obrębu Smardzów, zwanego rekreacyjnym, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/360/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. 1-ego Maja 7 w miejscowości Radwanice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/359/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siechnice na lata 2018-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/358/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice na lata 2018-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/357/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds. planowania i rozliczania inwestycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowy ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Siechnic z dnia29 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017Gminy Siechnice - A.Dudek-Golińska "
Dotyczy dokumentu:
Oferta złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. 60lecie Parafii pw. NSPJ w Żernikach Wroclawskich - folder okolicznościowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego/urządzenia niezwiazanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowy ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - stanowisko ds. księgowości podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usuwanie i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt z terenów gminnych Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt oraz wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XLIV/356/17 Rady Miejskiejw Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetugminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowegoOsoba odpowiedzialna za treść: Michał Świech Wytworzenie informacji:28.12.2017 r. " na "Uchwała Nr XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, którew 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego-M. Świech"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiejw Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę wsprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SiechniceOsoba odpowiedzialna za treść: Michał Świech Wytworzenie informacji:28.12.2017 r. " na "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęciaWPF Gminy Siechnice -Osoba odp. M. Świech -"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiejw Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę wsprawie przyjęcia WPF Gminy Siechnice -Osoba odp. M. Świech -" na"Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia WPF GminySiechnice -Osoba odp. M. Świech "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, którew 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Osobaodpowiedzialna za treść: Michał Świech Wytworzenie informacji:28.12.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęciawieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice Osoba odpowiedzialna zatreść: Michał Świech Wytworzenie informacji: 28.12.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok2017 Gminy Siechnice - A. Dudek-Golińska-28.12"

03.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – dz. nr 553/5 Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach. Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice przy ul. Piastów Śląskich (dawniej Generała Świerczewskiego)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.12.2017 r. w sprawie odpłatnego przekazania środków trwałych ruchomych spółce gminnej Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej sp. z. o. o. w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 147/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.12.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w obrębie Sulimów, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 143/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 142/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 109/2017 wydanego w dniu 07.09.2017r. dotyczącego powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej Gminy Siechnice na lata 2017-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 134/2017 z dnia 22.11.2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla dotacji celowej na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 130/2017 z dn. 14.11.2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw szacowania szkód i strat w mieniu komunalnym powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 09.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i robotu budowlane przy zabytku oraz ustalenie regulaminu pracy komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 09.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i robotu budowlane przy zabytku oraz ustalenie regulaminu pracy komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 124/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice, na warunkach takich jak w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siechnice - rok szkolny 2017/2018 - edycja II"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 124/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice, na warunkach takich jak w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siechnice - rok szkolny 2017/2018 - edycja II"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 123/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.10.2017r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont ora z instrukcji obiegu dokumentów zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dok. dla projektu "Przebudowa placu zabaw w miejscowości Żerniki Wrocławskie" dofinansowanego w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn. "Odbudowa Dolnośląskiej Wsi" w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 121/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 19.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 120/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dokonującej zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - rok szkolny 2017/2018 -edycja II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.10.2017 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce gminnej Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z. o. o. w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.09.2017 w spr. powołania komisji oceniającej formularze rezerwacji rezygnacji obiektów sportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 110/2017 z dnia 14.09.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2017 w spr. określenia procedury ustalania podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny, stanowiacej podstawę do naliczania dotacji dla niepublicznych szkoł, w których zorganizowano oddział przedszkolny, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby prawne na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 110/2017 z dnia 14.09.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2017 w spr. określenia procedury ustalania podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny, stanowiacej podstawę do naliczania dotacji dla niepublicznych szkoł, w których zorganizowano oddział przedszkolny, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby prawne na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 30.08.2017 r. w spr. przedstawienia Radzie Miejskiej w Siechnicach informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siechnice za okres I pół. 2017 r., inf. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 30.08.2017 r. w spr. przedstawienia Radzie Miejskiej w Siechnicach informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siechnice za okres I pół. 2017 r., inf. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 149 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.12.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytuczasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytustałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wyjazdu poza granice RzeczypospolitejPolskiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza graniceRzeczypospolitej Polskiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELA RP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu stałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELA RP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stawki podatku na 2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kosztorysy ofertowe.zip"
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik 1 A prognoza zużycia.zip"
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic gminnych, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu-ZadanieI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic gminnych, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu-Zadanie II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic gminnych, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie o unieważnieniu-Zadanie III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic gminnych, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu Zadanie IV.pdf"

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna